Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
Подяка учасникам Шостої національної науково-практичної конференції з моніторингу та оцінки
18.12.2015
15:39

Подяка учасникам Шостої національної науково-практичної конференції з моніторингу та оцінки

Шановні друзі, партнери, колеги!

За дорученням   колективу ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» дозвольте висловити  щиру вдячність за вашу участь у підготовці та проведенні  Шостої національної науково-практичної конференції з моніторингу та оцінки «Зміцнення єдиної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні: нові моделі та кращі практики» у м. Львові з 7 по 9 грудня.

Національні конференції з питань моніторингу та оцінки вже стали не просто хорошою традицією, а й головним майданчиком для обміну досвідом та ідеями, проведення дискусій, обговорень та побудови нових шляхів та підходів до формування відповіді на виклики, пов’язані з  ВІЛ/СНІДом та туберкульозом для всіх фахівців, хто усвідомлює стратегічну роль моніторингу і оцінки.

Особливу вдячність висловлюємо заступнику Міністра охорони здоров’я України Ігорю Богдановичу Перегінцю за постійну підтримку та стратегічне бачення щодо важливості розвитку системи моніторингу та оцінки як  одного з базових компонентів  системи громадського здоров’я, що  розбудовується в Україні, а також співробітникам Департаменту громадського здоров’я МОЗ України.  Щиро дякуємо співробітникам офісу ЮНЕЙДС в Україні за важливий внесок у розробку концепції та програми  конференції  та залучення до участі директора Групи регіональної підтримки для країн СЄЦА – пана Вінея Салдани, який у своєму виступі  чітко сформував  основні пріоритети та мету нової стратегії ЮНЕЙДС на 2016-2021 роки на шляху досягнення глобальної цілі – подолати епідемію ВІЛ в усьому світі до 2030 року та визначив очікування світової спільноти щодо України, яка має всі шанси бути переможцем.

Дякуємо колегам офісів в Україні  Всесвітньої організації охорони здоров’я, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), представництва Світового Банку, та іншим партнерам за багаторічну співпрацю, експертну думку та готовність завжди надати необхідну підтримку та допомогу. І, безумовно, якісна  організація Конференції  була б неможливою без співпраці з нашими головними партнерами – основними реципієнтами гранту Глобального Фонду – Альянсом громадського здоров’я та ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Окремо хотілося б подякувати кожному з вас за активне залучення до іноді палких дискусій, конструктивні  пропозиції та слушні зауваження.

Надзвичайно важливою була участь у  Конференції, поруч з фахівцями закладів та установ служб СНІДу та туберкульозу, представників санітарно-епідеміологічної служби, пліч-о-пліч з якими ми будемо і надалі розвивати систему моніторингу та оцінки у сфері  громадського здоров’я в Україні.

Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України завжди залишається відкритим до співпраці з кожним із Вас, адже наразі ми всі несемо унікальний вантаж знань, досвіду та натхнення, що є запорукою нашого спільного успіху.

Дорогі друзі, до зустрічі на наступній, Сьомій  національній науково-практичній конференції з моніторингу та оцінки!

За дорученням колективу УЦКС,

Наталія Нізова

Професор, д.м.н.

_________________________________________________

Dear friends, partners and colleagues!

 

On behalf of the team of SI "Ukrainian Center for Socially Dangerous Disease Control of the Ministry of Health of Ukraine", let me express my sincere gratitude for your participation in the preparation and conduct of the Sixth National Scientific Conference on Monitoring and Evaluation "Strengthening the unified system of monitoring and evaluation of HIV infection in Ukraine: new models and best practices" in Lviv, December 7-9.

National conference on monitoring and evaluation have become not just a good tradition, but also the main platform for the exchange of ideas, debate, discussion and construction of new ways and approaches towards modeling response and meeting challenges of HIV/AIDS and tuberculosis for all professionals, who realize the strategic role of monitoring and evaluation.

I would like to express my special gratitude to the Deputy Minister of Health of Ukraine Ihor Perehinets for constant support and strategic vision of the importance of monitoring and evaluation as one of the basic components of public health approach, which is being built in Ukraine, as well as experts of the Department of Public Health of the MoH of Ukraine. We are thankful to the staff of UNAIDS office in Ukraine for the important contribution to the development of the concept and agenda of the conference and involvement of Director of Regional Support Team for EECA Countries – Mr. Vinay P. Saldanha, who in his speech clearly outlined main priorities and objectives of the new UNAIDS 2016-2021 strategy, towards achieving the global goal – ending HIV all around the world by 2030 and defined the expectations of the international community concerning Ukraine, which has all chances to reach that.

I am thankful to colleagues form Ukrainian offices of the World Health Organization, the US Agency for International Development (USAID), the World Bank and other partners for our long-term fruitful cooperation, expert opinion and willingness to always provide the necessary support and assistance. And, of course, organization of the Conference on the highest level would not be possible without the cooperation with our main partners – the principal recipients of the Global Fund grant: Alliance for Public Health and the All-Ukrainian Network of PLWH.

We would like to thank each of you for your active involvement into lively discussion, constructive suggestions and reasonable comments.

Along with experts from institutions and institutions of AIDS and TB services, it was extremely important for us to see representatives of State sanitary-epidemiological service attending the conference, side by side with which we will continue to develop monitoring and evaluation system in public health in Ukraine.

Ukrainian Center for Socially Dangerous Disease Control is always open for cooperation with each of you, because now is the time, when we all carry unique luggage of knowledge, experience and inspiration that will become the key to our joint success.

Dear friends, see you at the next, 7th National Scientific Conference on Monitoring and Evaluation!

 

On behalf of UCDC team

Professor, MD

Nataliya Nizova

Інші новини